3.7 958 карсылыкты салалас жалгаулыксыз мысалдар. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары... Нажми, чтобы увидеть ответ на свой вопрос: карсылыкты салалас курмалас сойлем мысалдар.

  web.yandex.org.kz

  surak-zhauap.kz

  www.youtube.com

  infourok.ru

  megamozg.kz

  cyberleninka.ru

с*. C t(? к. Зс. Хх. Хх ... карсылыкты салалас. 222. Page 223. Мысалдар. Салаластын курмаласу тосш. Салаластын турлер1 ... Муканов). Карсылыкты салалас сойлемдер ...

  engime.org

  bigox.kz

... XX гасырдыц алгашкы exi онжылдыгын- да казак ... карсылыкты аяусыз жаншып, Байтурсын Актас жэне ... курмалас сей- 65. лемдер», «сыйысулы курмалас», «салалас ...

  www.calameo.com

Жалгаулык аркылы байланысып тур. Жалгаулыксыз орын. TapTi6i аркылы байла нысып тур. карсылыкты салалас. 222. Page 227. t- К.мггмя мгм j w ii «ммлммм tyih ...

  library.tou.edu.kz

26 янв. 2015 г. ... я салалас курмалас, я сабакгас курмалас екендтн танытады.. Курмалас свйлем сьщарларынын жйтнде келетш интонация. уласпалы деп ...

  www.yumpu.com

«Стандарт» деген угым бшм беру саласында XX ... сейлем, салалас курмалас сейлем, сабактас курмалас сейлем, аралас ... Карсылыкты мэндк 6ipaK, алайда, дегенмен. 3.

  dereksiz.org

  ulagat.com

  bilim-all.kz

Казак тьиндеп салалас курмалас сейлем Typaepi. САЛАЛАС КУРМАЛАС С0ЙЛЕМ. Казак тшшде. Сейлем турлер'1. Жасалуы. Мысшхдар. I. Жалгаулыкты салалас м курмалас сопле.

  farabi.university

  library.tou.edu.kz

Page generated - 0.0284039974 (bdf834bac5ea32ee466ce34667ae3798)